Contact Us

Sunda Area (Pantun, Lagu jeung sanesna)

:grin: NGARAH CALAWAK :grin:

Asa kakara ngajaran nganjang ka parawan tanpa aya halanganana. Asa tara-tara, ngadak-ngadak, sabab saacanna mah kadang-kadang rada gagabah. Maksadna, tara tatanya saacanna naha sang parawan kacangcang manah ka jajaka gandang atawa tacan. Pan salah-salah, matak mamala tah!

Sang parawan ngaranna Anah, anak Mang Karta panyawah Babah Can. Najan sakadar anak panyawah, Anah gandang taya papadana. Awakna rada panjang, rarayna matak nahnay jajaka mata karanjang. Balatak jajaka nyaah ka Anah, hayang nganjang, hayang nyangcang. Hanjakal Anah narah, sabab hayangna ngan ka kang Jaja, jajaka bala dadana, malah bala saawak-awak, ngan hanjakal na mastakana mah rada carang.

Anah nyaah ka Kang Jaja, Kang Jaja nyaah ka Anah. Pas. Matakna, saban Ahad Kang Jaja nganjang ka Anah. Basana ngarah tambah nyaah. Padahal nyatana mah hayang nyabak ... tangkal kalapa na pakarangan Mang Karta. Naha? Sabab na tangkal kalapana aya Anah :-)

Basa Kang Jaja nganjang tanggal salapan Sawal, Anah kasampak rada balangah, kawas aya masalah na manahna. Panasaran, Kang Jaja nanya, "Naha kawas aya masalah, Nah? Katarana balangah.."

"Ah, taya masalah Kang.." Anah narah.

"Wah, Akang mah cangcaya.. Balaka lah ka Akang mah, ngarah janglar kana manah," Kang Jaja maksa.

"Abah Kang.." Anah kapaksa balaka.

"Abah? Naha Abah?"

"Abah maksa Anah sangkan nampa panglamar Jang Amat anak bandar kalapa, balatak hartana. Padahal anak Jang Amat aya kana dalapanna, katambah-tambah raray Jang Amat mah kawas panakawan. Jaba balatak randa anyar gara-gara Jang Amat kawas jalma sawan, saban parawan hayang kaasaan. Anah narah, ngan Abah kalahka amarah. Anah kapaksa nampa panglamarna..."

Kang Jaja rarayna rada asak, nahan amarah. Hanjakal ngadadak taya tangan pangawasa, sabab Kang Jaja aya panyawat asma. Hayangna ngawakwak, ngan awakna ngadadak nahnay. Kalahka nyangsaya na tangkal kalapa.

Anah calangap, ngarasa salah.

Kang Jaja katarajang asma. Kahayangna napas, malah calawak. Manahna mah ngagantawang, nyasalah ka Abah, ka Jang Amat, ka Anah. Taya bayana, tamaha kasawat asma, katambah jalma sangsara. Kapaksa pasrah. Dadah Anaaahhh...!

Cag ah. :grin: :grin:

Komentar

 • eBook 700 Paribasa Sunda

  Sabaraha persen urang Sunda nu wawuh keneh kana paribasa Sunda? Duka ari persen-persenna mah tah. Ngan nu jelas, pasti saeutik, utamana ti kalangan generasi ngora. Tapi ieu teh memang lain salah maranehanana.

  Loba faktor nu ngalantarankeunana. Di sakola, waktu pangajaran basa Sunda beuki samporet. Di imah, loba kolot anu kalah ngajak nyarita ka anak-anakna make basa Indonesia, najan duanana pituin urang Sunda. Di luar imah mah geus puguh deui. Media basa Sunda (majalah Sunda) asana teh jiga nu aranteng sorangan, sibuk dina dunyana sorangan. Dunya pangarang Sunda, dunya 'seniman' Sunda, bari siga nu tara ngalieuk ka sisi ka gigir. Deukeut-deukeut kana masturbasi intelektual. Hayoh we pabeulit tur ulukutek dina lingkungan anu kacida heureutna. Buku-buku basa Sunda di toko buku arang aya nu meuli. Padahal urang Sunda teh mayoritas di Jawa Barat mah. Aneh pan?

  Nu matak ulah kaget lamun budak hulang-huleng teu ngarti basa Sunda. Sok komo deui mun kudu ngajawab patalekan-patalekan saperti: Nu kumaha ari nulungan anjing kadempet? Naon ari disakompetdaunkeun? Jiga kumaha ari jelema nu ngabudi ucing?

  Aya nu nyebutkeun, jamanna ge cenah geus beda, geus robah. Naha mun jaman geus robah hartina kudu cicing wae? Euweuh guam pikeun ngungkulanana? Nu palinter jiga nu teu paduli. Tapi, nu pinter mah memang kudu kitu meureun nya

  http://www.divshare.com/download/3443542-d50
 • :grin: :grin: :grin:

  req......
  nyuhunkeun te-tembangan nu make not lagu......... mun tiasa mah nu nganggo Pelog (daminatilada).......

  nuhun
 • ngiringan ah :D :D

  amanat galunggung :

  jaga beunangna kabuyutan!
  muliyana kulit lasun di jaryan, madan na rajaputra, anteukna beunang ku sakalaih

  hartina kang apabisa leuwih terangeun :grin: :grin:
 • ahung ahung ahung ahung , guru iman guru putih
  iman putih lalakina nuhun di ijabna bubuana dipareng
  ku rarangtapa hanceuk cihaliwung cihaliwung
  nyakiduleun cisadane nyakaler belah cipakancilan
  nunjah ka salengpakujanohong kasalehgohgowong
  kamuara tongjawa miguru ka ujung guru ujung guru
  para bukit para bukit di garwangi mandala sura dipati
  arindit aringah kasangiang padungkukan pakuan
  pakudiranca cag poe ieu peuting ieu
 • paribasa :
  Ngagedag bari mulungan : Nanyakeun hiji perkara ka batur anu urang tacan nyaho, tapi embung kanyahoan yen urang tacan nyaho, kulantaran kitu api api geus nyaho bae
  salah sahiji sipat abdi :grin: :grin: :grin:
 • Guguritan/pupuh
  (Dicutat ku M Sasmita tina Ulikan Sastra karangan Drs. Taufik Faturohman)

  Kecap gurit asal tina basa Sangsekerta grath anu hartina nyusun karangan, dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding, ari hartina sarua bae nyaeta nuduhkeun pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangsing. Nurutkeun wincikanana dangsing atawa pupuh teh aya tujuh welas, nu masing-masing ngabogaan watek nu beda beda. Istilahna:
  - Pada
  - Padalisan
  - Guru Wilangan ( jumlah engang dina unggal padalisan )
  - Guru Lagu (dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung)

  1. Asmarandana
  Watekna silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.
  Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan.
  Contona:

  Eling eling masing eling ( 8 engang - vokal 'i' )
  E/ling/e/ling/ma/sing/e/ling (= guru wilangan 8)
  'eling' panungtung vokalna i (= guru lagu i)
  rumingkang di bumi alam ( 8 - a )
  darma wawayangan bae ( 8 - e )
  raga taya pangawasa ( 8 - a )
  lamun kasasar lampah ( 7 - a )
  nafsu nu matak kaduhung ( 8 - u )
  badan anu katempuhan ( 8 - a )

  2. Balakbak
  Watekna pikaseurieun.
  Unggal pada diwangun ku 3 padalisan.
  Contona:

  Aya warung sisi jalan rame pisan - Citameng (15-e)
  Awewena luas luis geulis pisan - ngagoreng (15-e)
  Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet - nyanggereng (19-e)

  3. Dangdanggula
  Watekna bungah atawa agung.
  Unggal pada diwangun ku sapuluh padalisan.
  Contona:

  Laut Kidul kabeh katingali ( 10-i )
  ngembat paul kawas dina gambar ( 10-a )
  ari ret ka tebeh kaler ( 8-e )
  Batawi ngarunggunuk ( 7 - u )
  lautna mah teu katingali ( 9 - i )
  ukur lebah lebahna ( 7 - a )
  semu semu biru ( 6 - u )
  ari ret ka tebeh wetan ( 8 - a )
  gunung gede jiga nu ngajakan balik ( 12 - i )
  meh bae kapiuhan ( 7 - a )

  4. Jurudemung
  Watekna kaduhung atawa hanjakal.
  Unggal pada diwangun ku lima padalisan
  Contona:

  Badan nu katempuhan ( 8 - a )
  da bongan ngalajur nafsu ( 8 - u )
  peurihna kapanggih ( 6 - i )
  rek bongan bongan ka saha ( 8 - a )
  ayeuna bati kaduhung ( 8 - u )

  5. Durma
  Watekna heuras atawa siap rek tarung.
  Unggal pada diwangun ku tujuh padalisan.
  Contona:

  Mundur mapag balad Pandawa teu tahan ( 12 - a )
  barisan beuki ipis ( 7 - i )
  digempur Kurawa ( 6 - a )
  Senapatina Karna ( 7 - a )
  sakti manggulang mangguling ( 8 - i )
  hese pantarna ( 5 - a )
  moal aya nu nanding ( 7 - i )

  6. Gambuh
  Watekna bingung, samar polah atawa tambuh laku.
  Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.
  Contona:

  Ngahuleng banget bingung ( 7 - u )
  henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 - u )
  turug turug harita teh enggeus burit ( 12 - i )
  panon poe geus rek surup ( 8 - u )
  keueung sieun aya meong ( 8 - o )

  7. Gurisa
  Watekna pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.
  Unggal Pada di wangun ku dalapan padalisan.
  Contona:

  Hayang teuing geura beurang ( 8 - a )
  geus beurang rek ka Sumedang ( 8 - a )
  nagih anu boga hutang ( 8 - a )
  munmeunang rek meuli soang ( 8 - a )
  tapi najan henteu meunang ( 8 - a )
  teu rek buru buru mulang ( 8 - a )
  rek tuluy guguru nembang ( 8 - a )
  jeung diajar nabeuh gambang ( 8 - a )

  8. Kinanti
  Watekna miharep atawa prihatin.
  Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.
  Contona:

  Kembang ros ku matak lucu ( 8 - u )
  nya alus rupa nya seungit ( 8 - i )
  henteu aya papadana ( 8 - a )
  ratuning kembang sajati ( 8 - i )
  papaes di patamanan ( 8 - a )
  seungit manis ngadalingding ( 8 - i )

  9. Ladrang
  Watekna banyol atawa pikaseurieun.
  Unggal Pada diwnagun ku opat padalisan.
  Contona:

  Aki Dartam leumpangna ngagidig ( 10 - i )
  gancang pisan, gancang pisan ( 8 - a )
  bari aya nu dijingjing ( 8 - i )
  mawa kisa eusina ucing anakan ( 12 - a )

  10. Lambang
  Watekna banyol atawa pikaseurieun.
  Unggal Pada diwangun iu opat padalisan.
  Contona:

  Nawu kubang sisi tegal ( 8 - a )
  nyair bogo meunang kadal ( 8 - a )
  atuh teu payu dijual ( 8 - a )
  rek didahar da teu halal ( 8 - a )

  11. Magatru
  Watekna lulucon deukeut deukeut kana prihatin.
  Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.
  Contona:

  Mun sumuhun ieu teh namina curuk ( 12 - u )
  nu alit namina cingir ( 8 - i )
  anu panjang mah jajangkung ( 8 - u )
  gigireunana jariji ( 8 - i )
  anu pangageungna jempol ( 8 - o )

  12. Maskumambang
  Watekna prihatin, sasambat atawa nalangsa.
  Unggal Pada diwangun kiu opat padalisan.
  Contona:

  Jalma kedul mumul ditambah jejerih ( 12 - i )
  ulah ngarep senang ( 6 - a )
  sabab mungguhing rejeki ( 8 - i )
  tara datang teu disiar ( 8 - a )

  13. Mijil
  Watekna sedih, susah atawa cilaka.
  Unggal Pada diwangun ku genep padalisan
  Contona:

  Beurang peuting tambah cape ati ( 10 - i )
  jeung tambah rampohpoy ( 6 - o )
  wungkul inget ka kabogoh wae ( 10 - e )
  mugi aya kadar panggih deui ( 10 - i )
  mun teu panggih deui ( 6 - i )
  anggur pondok umur ( 6 - u )

  14. Pangkur
  Watekna nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.
  Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan.
  Contona:

  Seja nyaba ngalalana ( 8 - a )
  ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 - i )
  henteu puguh nu dijugjug ( 8 - u )
  balik paman sadaya ( 7 - a )
  nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 - u )
  Lurah Begal ngawalonan ( 8 - a )
  " Aing ngaran Jayapati " ( 8 - i )

  15. Pucung
  Watekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.
  Unggal Pada diwangun ku opat padalisan.
  Contona:

  Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 - u )
  jeung nyenangkeun bapa ( 6 - a )
  tanda yen bagjana gede ( 8 - e )
  hirup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 - a )

  16. Sinom
  Watekna gumbira.
  Unggal Pada diwangun ku salapan padalisan.
  Contona:

  Di wetan fajar balebat ( 8 - a )
  panon poe arek bijil ( 8 - i )
  sinarna ruhay burahay ( 8 - a )
  kingkilaban beureum kuning ( 8 - i )
  campur wungu saeutik ( 7 - i )
  kaselapan semu biru ( 8 - u )
  tanda Batara Surya ( 7 - a )
  bade lumungsur ka bumi ( 8 - a )
  murub mubyar langit sarwa hurung herang ( 12 - a )

  17. Wirangrong
  Watekna era atawa wirang.
  Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.
  Contona:

  Jalma nu resep ngaluis ( 8 - i )
  lumrahna resep ngaleos ( 8 - o )
  ngan pacuan resep ngusut ( 8 - u )
  komo mun resep ngarujit ( 8 - i )
  teu aya batan basajan ( 8 - a )
  sagala sigar tengahan ( 8 - a )

  :top:
 • TATAKRAMA BASA SUNDA

  Nurutkeun panalungtikan Tatakrama Basa Sunda atawa sok disebut oge UNDAK USUK BASA SUNDA (UUBS) teh wangunna saperti kieu:

  I. RAGAM BASA HORMAT (BASA LEMES)
  Dina hakekatna digunakeunana ragam hormat teh taya lian pikeun nembongkeun rasa hormat ti nu nyarita ka nu diajak nyarita jeung ka saha nu dicaritakeunana. Ragam Basa Hormat aya dalapan rupa nya eta: 1. Ragam Basa Lemes Pisan/Luhur; 2. Ragam Basa Lemes keur Batur; 3. Ragam basa Lemes keur Pribadi/Lemes Sedeng; 4. Ragam Basa Lemes Kagok/Panengah; 5. Ragam Basa Lemes Kampung/Dusun; jeung 6. Ragam Basa Lemes Budak.


  II. RAGAM BASA LOMA (AKRAB, KASAR)
  Basa loma atawa nu ilahar disebut basa Kasar, saenyana lain dina harti kasar henteu ngahormat, tapi kulantaran digunakeun pikeun komunikasi di antara anu geus wanoh, jeung babaturan ulin upamana. Ragam Basa Loma ieu teh aya dua rupa nya eta: 1. Ragam Basa Loma/Akrab; jeung 2. Ragam Basa Garihal/Songong/Kasar Pisan.
  Ragam basa anu garihal ieu mah digunakeunana teh keur ka sato atawa digunakeun ku jelma nu keur ambek pisan.

  Jadi Undak Usuk Basa Sunda anu dina Kongres Basa Sunda taun 1986 di Cipayung Bogor disebut TATAKRAMA BASA SUNDA teh upama dijumlahkeun mah aya dalapan tahapan (ragam).

  Sanajan Konferensi Kebudayaan Sunda I di Bandung jeung Kongres Basa Sunda VII di Garut ngusulkeun supaya Tatakrama Basa Sunda (UUBS) cukup dua tahap bae nyaeta RAGAM HORMAT jeung RAGAM LOMA, tapi dina hirup kumbuh sapopoe mah masih keneh digarunakeun TILU TAHAP/RAGAM . Ieu di handap digambarkeun POLA TATAKRAMA BASA SUNDA dina tilu Tahap/Ragam tea, nyaeta:

  · Ragam basa Loma/Akrab/Kasar (A)
  · Ragam basa Lemes keur Pribadi (B)
  · Ragam basa Lemes keur Batur/Lemes Sedeng (C)

  * Katerangan tanda: # henteu sarua; = sarua.


  POLA I: A # B # C

  Jumlah kecap anu make pola saperti kieu kaitung saeutik pisan (k/l 25 kecap), nu sok disebut kecap lemes keur pribadi/lemes Sedeng, ieu anu ulah salah dina ngalarapkeunana teh:

  - balik # WANGSUL # mulih
  - bawa # BANTUN # candak
  - beuli # PESER # galeuh
  - biasa # TIASA # iasa
  - boga # GADUH # kagungan
  - dahar # NEDA # tuang
  - datang # DONGKAP # sumping
  - denge # KUPING # dangu
  - era # ISIN # lingsem
  - gering # UDUR # teu damang
  - imah# ROROMPOK # bumi
  - indit # MIOS # angkat
  - kasakit # PAUDUR # kasawat
  - menta # NYUHUNKEUN # mundut
  - nitah # NGAJURUNG # miwarang
  - ngomong # SASANGGEM #sasauran
  - nyaho # TERANG # uninga
  - pamajikan # BOJO # garwa/geureuha
  - poho # HILAP # lali
  - sare # MONDOK # kulem
  - tanya # TAROS # pariksa
  - tenjo # TINGAL # tingali

  Conto kalimahna:
  · Ari maneh balik ka lembur teh arek iraha?
  · Dupi abdi WANGSUL ka lembur teh bade enjing bae.
  · Dupi akang bade mulih ka lembur teh bade iraha?

  Perhatikeun pisan pola di luhur:
  A # B # C : A henteu sarua jeung B, B henteu sarua jeung C. Upama bae urang geus bisa merenahkeun ngagunakeun kecap-kecap nu ditulis ku aksara gede (kapital) nyaeta kecap-kecap nu kaasup basa Lemes keur Sorangan, urang geus henteu kudu salempang sieun salah nyarita ku Basa Sunda teh.


  POLA II: A = B # C

  Pola kadua mah nyaeta: A sarua jeung B, tapi B henteu sarua jeung C.

  Digunakeunana KECAP LOMA/KASAR pikeun ka diri pribadi, pangpangna anu tumali jeung babagian awak saperti sirah, ceuli, huntu jste, eta kudu ngagunakeun kecap Loma/Kasar, contona:

  - huntu = HUNTU # waos
  - biwir = BIWIR # lambey
  - irung = IRUNG # pangambung
  - baju = BAJU # raksukan
  - lalajo = LALAJO # nongton
  - ngaji = NGAJI # ngaos
  - nginum = NGINUM # ngaleueut
  - puasa = PUASA # SAUM
  - samping = SAMPING # sinjang
  - ulin = ULIN # amengan

  Conto kalimahna:
  · Cenah kamari maneh nyeri huntu, enggeus ka dokter gigi acan?
  · Abdi kamari nyeri HUNTU numawi teu tiasa dongkap ka kantor.
  · Saurna bapa nyeri waos dinten kamari teh, kumaha ayeuna parantos damang?


  POLA III: A # B = C

  Pola katilu mah kecap anu digunakeun keur ka diri pribadi teh kudu sarua jeung kecap nu digunakeun keur batur. Jumlahna kaitung rada loba. Ieu keur sakadar conto:

  - bungah # BINGAH = bingah
  - eleh # KAWON = kawon
  - kajeun # SAWIOS = sawios
  - kungsi # KANTOS = kantos
  - tepung # TEPANG = tepang

  Conto kalimahna:
  · Jang Iwan kacida bungaheunana dumeh meunang hadiah lebaran.
  · Abdi kacida bingahna wireh kenging hadiah lebaran
  · Ibu Aminah kalintag bingaheunana wireh kenging hadiah lebaran.

  Jumlahna kaitung rada loba oge, malah karereanana mah geus arapal da mindeng digunakeun sapopoe.


  POLA IV: A = B = C

  Pola anu kaopat ieu mah teu kudu hese mikiranana. Nu kaasup pola nu kaopat ieu teh nya eta kecap bilangan, kecap pananya, kecap panunjuk, kecap tingkatan.

  - aya = AYA = aya
  - sabaraha = SABARAHA = sabaraha
  - kumaha = KUMAHA = kumaha
  - naon = NAON = naon
  - itu = ITU = itu
  - ieu = IEU = ieu
  - kahiji = KAHIJI = kahiji
  - kasapuluh = KASAPULUH = kasapuluh
  .... jeung sajabana ti eta.


  PANGJANGKEP TATAKARAMABASA

  Ngagunakeunana Tatakrama Basa Sunda (UUBS) henteu lesot tina unsur nu ngarojongna, nya eta:

  - Lentongna nyarita (gaya nyarita, intonasi).
  - Pasemon.
  - Rengkuh (gerakna awak).
  - Tata busana.

  Tapi nu jadi dadasar utama dina Tatakrama Basa mah nya eta itikad atawa kaweningan hate nu nyaritana. Kalemesan budi jeung rasa kamanusaanana. Hal ieu mah saenyana di luareun aspek basa. Tapi kacida nangtukeunana kana luhur-handapna ajen kamanusaan. Tatakrama raket tumalina jeung adat kabiasaan. Ku kituna dina ngagunakeunanana oge tangtu bae kudu nitenan kana adat kabiasaan di wewengkon masing-masing.


  KAGUNAN (FUNGSI) BASA

  Digunakeunana basa sabage alat komunikasi teh tangtu bae aya maksud jeung tujuanana, di antarana bae nyaeta:
  1. Kagunan Kognitif. Tegesna basa teh digunakeun pikeun nepikeun elmu pangaweruh. Tatakrama basana oge kudu singget, eces jeung nyusun.
  2. Kagunan Konatif/Persuasif. Tegesna basa teh digunakeun pikeun mangaruhan batur, supaya nurut kana kahayang nu nyarita.
  3. Kagunaan Estetis. Tegesna basa teh digunakeun pikeun ngagambarkeun rasa kaendahan. Ieu oge aya tatakrama basana. Upamana bae kudu bisa gaya basa (stilistika). Nyusun kecap nu endah supaya nimbulkeun rasa endah pikeun nu macana/ngaregepkeunana.
  4. Kagunan Fatis. Tegesna nuwuhkeun rasa kataji (hormat, simpatik). Carana nyaeta bisa nyusun kecap, intonasi jeung retorika (elmu nyarita).

  CARA DIAJAR NGAGUNAKEUN TATAKRAMA BASA

  Ngagunakeun tatakrama basa Sunda tangtu bae hasil tina diajar. Carana di antarana nya eta:
  1. Sering merhatikeun batur nu basana luyu tur merenah (baik dan benar).
  2. Sering maca buku nu beres susunan basana.
  3. Aya sikep kritis waktu maca atawa mun ngabandungan batur nu keur cacarita.
  4. Biasakeun nyarita ngagunakeun basa nu luyu tur merenah.
  5. Keur latihanana kudu dibiasakeun nyarita ulah rusuh teuing, jadi aya kasempetan pikeun milih jeung nyusun kalimah.

  Di masarakat mah kamampuh ngagunakeun Basa Sunda, pangpangna ngagunakeun Tatakrama Basa (UUBS) kacida pentingna. Kapan aya paribasa: Hade ku omong goreng ku omong. Basa mah henteu meuli. Basa mah leuwih seukeut tibatan pedang. Aya paribasa Arab: "Kuli lisani bil Insani" anu hartina "Tambah loba basa anu urang bisa, tambah luhur niley kamanusaanana".

  Nurutkeun hasil Konferensi Internasional Budaya Sunda I (KIBS I) di Bandung jeung Kongres Basa Sunda VII di Garut, ditetepkeun yen Tatakrama Basa Sunda teh (UUBS) ngan aya dua Ragam/Tahap nyaeta:
  1. Ragam BASA HORMAT, asal tujuanana nu nyarita teh hayang NGAHORMAT ka nu diajak nyaritana. Ku kituna henteu SALAH, atawa bisa dianggap BENER upama aya nu ngomong campur aduk ngagunakeun basa lemes keur batur, basa lemes keur Pribadi jeung basa lemes keur Budak, malah teu nanaon ngagunakeun basa lemes dusun/dialek oge.
  2. Ragam BASA LOMA. Ieu mah nya nu saperti ilaharna bae nu disebut basa KASAR. Digunakeunana pikeun nyarita jeung papada nu geus loma. Ngan tangtu bae ari basa garihal/songong mah tetep henteu pantes digunakeun dina cacampuran anu sopan mah.

  Kitu hasil putusan KIBS I jeung KBS VII teh. Tapi tangtu bakal aya bae masalah nu disanghareupan mah, di antarana nyaeta kumaha bahan ajarkeuneun di sakola-sakola, da kapan ari di sakola mah tetep kudu ajeg dina palanggeran anu normatif. Ngan nu tetela ku kitu ku kieu ari Basa Sunda mah tetep kudu dipiara jeung digunakeun.
 • Kamus Sunda INDONESIA - SUNDA

  A
  Abadi = langgeng
  Abu = Kekebul
  Abu Rokok = Calacah
  Ada = Aya
  Adalah = Nyaeta
  Adik = Rai, Adi, Pun Adi
  Air = Cai
  Ajar = Wuruk, Atik ; Belajar = Diajar ; Ajaran = Wurukan, Atikan
  Akan = Bade, Arek
  Akan = Bakal
  Aku = Abdi/ simkuring
  Alis = Halis
  Alis = Halis = Kening
  Anak = Budak, Murangkalih
  Anak Adik = Suan
  Anak Kakak = Alo
  Anak Kecil = Budak Leutik, Murangkalih
  Aneh = Aheng
  Angsa = Soang
  An-jing = Gogog
  Apa = Naon ; Mau Apa = Bade Naon, Erek Naon
  Api = Seuneu
  Asam = Haseum, Asem (Benda)
  Asin = Asin
  Asin Sekali = Molelel
  Atas = Luhur
  Ayam = Hayam

  B
  Ba-bi hutan = Bagong
  Badan = Awak, Waragad
  Bagian = Bagean
  Bagus = Sae, Alus
  Bahagia = bagja
  Bahu = Taraju, Pundak, Taktak
  Baju = Raksukan, Anggoan, Acuk
  bakar = duruk
  Ballpoin = Pulpen
  Bambu = Awi/Haur
  Bangun Tidur = Gugah, Hudang (bahasa kasar)
  Bantu = Bantos ; Bantuan = Bantosan ; Membantu = Ngabantos, Ngabantuan
  Bapak = Pun Bapa, Tuang Rama
  Baru = anyar
  Barusan = Nembe, Bieu, Karek Bieu
  Batas = Wates
  Batu = Batu
  Batu Kapur = Apu
  Bawah = Handap
  Bayangan = Sawangan
  Bayang-bayang = Kalangkang
  Bayi = Orok
  Bebek = Entog
  Begitukah = Baruk
  Bekas = Tilas, Urut
  Belakang = Pengker, Tukang
  Belalang = Simeut
  Belalang Sembah = Congcorang
  Benar = Leres, Bener
  Beol = E'e', Miceun, Modol
  Berangkat = Mios, Angkat, Indit
  Berapa = Sabaraha
  Berapi-api = Nyeuneu
  Berasal dari mana = Kawit timana / kawit timanten
  Berbinar-binar (mata) = Cureuleuk
  Berdasarkan = Dumasar
  Bergembira = galumbira
  Bergoyang = Ngageol, Ngagitek
  Berkaitan = Patali
  Berkelahi = Gelut
  Berkilau = Mencrang
  bertemu=papendak
  Besar = Ageung, Gede, Badag
  Besi = Beusi
  Besok = Enjing, Isuk
  Besok Lusa = Pageto
  Betet = Ekek
  Betis = Bitis, Wetis
  Bibir = Lambey, Biwir
  Bidang = Widang
  Bilangan = Wilangan
  Binangkit = sagala bisa
  Bintang = Bentang
  Biru = Bulao
  Bisa = Tiasa
  Bisa kenalan gak = Tiasa wanoh teu
  Bodoh = Bodo, Boloho
  Bra = Kutang, Beha
  Buka = Muka
  Bukan = Sanes, Lain
  Bukit = Gugunungan
  Bulan = Sasih (Almanak), Bulan
  Bulan Sabit = Bulan Sapasi
  Bumi = Dunya
  Burung = Manuk
  Burung Hantu = Bueuk
  Buta = lolong/ teu ninggali

  C
  Cabang = Cagak
  Cabe = Cabe
  Capung = Papatong
  Cantik = geulis
  Cari = Teang, Pilari, Neang ; Mencari = Milari, Neangan, susud
  Celana = Lancingan, Calana
  Celurit = Arit
  Cicak = Cak cak
  Coba = Cobi ; Mencoba = Nyobian, Nyobaan, Ngajaran
  Cobek = Coet
  Cubit = Ciwit
  Cuci = Wasuh, Ngumbah
  Cuci Baju = Nyeuseuh
  Cuci Piring = Kukumbah Piring
  Cukup = Cekap
  Cukur = Cukur
  Cuma/Saja = Mung, Ngan

  D
  Dada = Dada, Payun
  Dagu = Gado, Angkeut
  Dahaga = hanaang
  Dahi = Taar, Tarang
  Danau = Situ
  Dari = Ti
  Dari Tadi = Titadi
  Darimana = Kawit, Timanten
  Datang = Dongkap, Sumping, Mulang, Balik (bahasa kasar)
  Dekat = Caket, Deukeut
  Delapan = Dalapan
  Dengan = Sareng, Eujeung
  Depan = Payun, Hareup
  Desa = Lembur
  Dia = Manehna
  Dikesampingkan = Disingkahkeun
  Dingin = Tiis (benda), Tiris (suhu)
  Dompet = Loket
  Dua = Dua
  Dua Belas = Dua Belas
  Dua Puluh Lima = Salawe
  Duda = Duda
  Dulu = Heubeul ; Dahulu = Baheula
  Dunia = Dunya

  E
  Elang = Heulang
  Elus = Usap
  Empat = Opat
  Enam = Genep

  G
  Gabung = Rampak
  Gadis = Parawan
  Garam = Uyah
  Garuda = Dadali
  Garuk = Garo
  Gatal = Ateul
  Geli = Getek
  Gelitik = Eleketek
  Gembira = Gumbira
  Gemuk = Bayuhyuh
  Gerah = Hareudang, Kareunang
  Gergaji = Ragaji
  Gerobak = Gorobak
  Gigi = Waos, Huntu
  Gila = Gelo, Teu Eucreug
  Golok = Bedog
  Gula = Gula

  H
  Habis = Seep, Beak ; Menghabiskan = Nyeepkeun, Meakeun
  Hangat = Haneut
  hantu = jurig/ ririwa
  Hanya = ngan
  Hari = Dinten, Poe
  Harimau = Maung
  Hebat = Edun
  Hewan = Sasatoan
  Hidung = Pangambung, Irung
  Hijau = Hejo
  Hisap = Seuseup
  Hitam = Hideung
  Hitam Legam = Hideung Lestreng
  hujan = hujan
  Huruf = Aksara
  Hutan = Leuweung
  Hutan Gundul = Leuweung Carengcang
  Hutan Rimba = Leuweung Geledegan

  I
  Ibu = Pun Biang, Indung
  Ibu Jari = Jempol
  Ijin = Widi ; Diijinkan = Diwidian
  Ikan = Lauk
  Ilmu = Elmu
  Ingat = emut/inget
  Ingin = Hoyong, Palay, Hayang
  Ingkar Janji = Jangji Sulaya
  Istri = Garwa,Pun Bojo, Pamajikan
  Itik = Meri
  Itu-itu juga = Eta-eta keneh
  Iya = Muhun, Sumuhun

  J
  Jadi = Janten ; Sedang Terjadi = Lumangsung
  Jahil = Jail
  Jahit = Kaput ; Menjahit = Ngaput
  Jalan (benda) = Galur
  Jalan (kerja) = Papah, Leumpang
  Jam Berapa = Tabuh Sabaraha
  Jam berapa sekarang = Tabuh sabaraha ayeuna
  Janda = Randa
  Janda Kembang = Randa Bengsrat
  Janji = Jangji
  Jari = Ramo
  Jari Manis = Jarhiji
  Jari Telunjuk = Curuk
  Jari Tengan = Panengah
  Jauh = Tebih
  Jelas = Eces ; Menjelaskan = Ngaceskeun
  Jelek = Awon, Butut
  Jemari = Ramo, Reuma
  Jendela = Jandela
  Jengkel = Keuheul
  Jepit = Capit
  Jidat = Tarang, Taar
  Jijik = Geuleuh
  Jilat = Letak, Lamot
  Jitak = Teke
  jumpa = patepang
  Jurang = Gawir

  K
  Kabarnya gimana baik = Kumaha damang
  Kaget = Soak, Reuwas
  Kain = Layon, Kaen
  Kakak = Raka, Lanceuk, Pun Lanceuk
  Kakak Ipar = Dahuan
  Kakek = Aki
  Kaki = Sampean, Suku
  Kalah = Kawon, Eleh, Keok
  Kalian = Aranjeun, Maraneh
  Kambing = Embe
  Kami/Kita = Urang
  Kamu = Anjeun, Hidep, Maneh (bahasa kasar)
  Kanan = Katuhu
  Kandang = Kurung
  Kapan = Iraha
  Karet Penghapus = Panghapus
  Kasian = Karunya, Deudeuh
  Katak/Kodok = Bangkong
  Kawin = Nikah
  Kayak/Seperti = Siga
  Kayaknya = Sigana
  Kayu = Kai
  Kebahagiaan = kabagjaan
  Kecil = Alit, Leutik
  Kecoa = Cucunguk
  Kelakar = Ngabodor
  Kelingking = Cingir
  Keluarga = Kulawarga
  Kemarin = Kamari
  Kemarin Lusa = Mangkukna
  Kemauan = Kahoyong, Kahayang
  Kenyak = Wareg
  Kepala = Mastaka, Hulu, Sirah
  Keras = Teuas ; Mengeras = Ngabagel, Neuasan
  Kerbau = Munding
  Keringat = Kesang
  Kerja = Damel, Gawe ; Pekerjaan = Padamelan, Pagawean
  Kertas = Keretas
  Kesana = Kaditu
  Kesini = Kadieu
  Ketek = Kelek, Ingkab
  Ketel = Katel
  Ketika/Saat = Basa, Waktos
  Kira-kira = Kinten-kinten
  Kiri = Kenca
  Kolam Ikan = Balong
  Kolam Lumpur = Leuwi
  Kota = Dayeuh
  Kota Pinggiran = Pasisian
  Kucing = Ucing
  Kuku = Kuku, Tanggay
  Kumis = Kumis, Rumbah
  Kuning = Koneng
  Kunyit = Koneng
  Kupu kupu = Kukupu
  Kura-kura = Kuya
  Kurang = Kirang
  Kursi = Korsi
  Kurus = Peot
  Kutilang = Cangkurileung
  Kutu busuk = Tumbila

  L
  Lagu = Tembang, Kawih, Langgam
  Lain = Sanes, Sejen
  Lainnya = Sejena
  Lalat = Laleur
  Lama = Heubeul (barang), Lami, Lila
  Lapang = Tegal
  Lapangan = Tegalan
  Lapar = lapar
  Lari = Lumpat
  Layang-layang = Langlayangan
  Lebih = Langkung, Leuwih ; Melebihi = Alabatan
  Leher = Tengek, Beuheung
  Lemah = Leuleus
  Lemari = Lomari, Almari
  Lempar = Baledog
  Lidah = Letah
  Lihat = Ningal , Tempo ; Kelihatan = Katembong
  Lima = Lima
  Luas = Lega
  Lucu = Pikaseuriuen
  Lumpur = Leutak
  Lupa = Hilap
  Lutut = Tuur
  Lutut = Tuur = Dengkul

  M
  Maaf = Hapunten, Hampura
  Main = Ameng, Ulin
  Makan = Tuang (untuk orang lain) , Neda (untuk diri sendiri), Dahar (bahasa kasar)
  Malam = Wengi / Peuting
  Malas = Hoream
  Mancung = Bangir
  Mandi = Ibak, Mandi
  Manis = Amis
  Manis Sekali = Kareueut
  Masa = Maenya, Piraku
  Masalah = Perkawis, Mas alah
  Masih ada = Aya Keneh
  Mata = Soca, Panon
  Mata Hari = Panon Poe
  Mata kaki = Mumuncangan
  Mau = Hoyong, Kersa
  Mau makan dengan saya = Kersa tuang sareng abdi
  Mau Menanyakan = Bade tumaros
  Melamun = Ngimpleng, Ngalamun
  Melarang = Nyaram, Nyarek
  Membakar = ngaduruk/ ngadurukan
  Membangun = Ngawangun
  Membuka Rahasiah = Ngabolekerkeun
  Memutuskan = Mutuskeun
  Menakut-nakuti = Nyingsieunan
  Menang = Kenging, Meunang
  Menantu = Minantu
  Menanyakan = Naroskeun, Tumaros
  Mencair = Le eh
  Mengenai = Ngenaan
  Mengenang = Mieling
  Menggaruk = Gagaro, Ngagaro
  Menggigil = Ngadegdeg, Ngahodhod
  Menginap = Mondok
  Mengingat = ngemut
  Menjawab = Ngawaler
  Menunggu = Ngantosan, Ngadagoan
  Menyaksikan = Nyiksenan
  Menyerupai = Mangrupakeun
  Menyesal = Kaduhung
  Merah = Beureum
  Merasa = Rumaos, Ngarasa
  Merasa = Rumaos, Ngarasa
  Merayakan = Ngareah-reuah
  Mereka = Maranehna
  Merem = Peureum
  Merinding = Muringkak
  Merpati = Japati
  Mertua = Mitoha
  Merupakan = Mangrupa
  Minum = Eueut, Nginum
  Mo-nyet = Wanara
  Muda = Anom, Ngora
  Mudah = Gampil, Babari, Enteng, Gampang
  Mungkin = Panginten, Meureun

  N
  Naik = Naek ; Menaiki = Nerekel
  Nama = Nami, Wasta, Ngaran
  Namanya Siapa = Namina Saha
  Nangis = Ceurik
  Narik = Metot
  Nenek = Nini
  Ngantuk = Tunduh
  Ngilu = Linu
  Ngobrol = ngadubako
  Ngomong = Nyarios
  Ngumpul = ngariung
  Nyala = Hurung
  Nyamuk = Reungit
  Nyanyi = Ngalanggam, Ngawih
  Nyapu = Sasapu

  P
  Padam = Pareum
  Pagi = Enjing-enjing, Isuk-isuk
  Pagi Buta = Janari
  Paha = Pingping
  Panas = Panas
  Panjang = Panjang
  Pantat = Imbit, Bujur
  Parit = Solokan
  Pasir = Keusik
  Payudara = Susu, Pinarep
  Pelangi = Layung
  Peluk = Keukeup ; Dipeluk = Dikeukeupan
  Pematang Sawah = Galengan
  Pemerintah = Pamarentah
  Pemukul = Paneunggeul
  Pendek = Beke, Pendek ( Ukuran tubuh )
  Pendek = Pondok
  Pengantin = Panganten
  Penitih = Panitik
  Pensil = Patlot
  Penyakit = panyawat
  Pepohonan = Tatangkalan
  Peralatan = Parabot
  Perasaan = Raraosan
  Pergi = Angkat, Mios, Indit
  Perjaka = Bujangan
  Perkenalkan = Nepangkeun
  Permisi = Punten
  Perut = Patuangan, Beuteung
  Pesek = Pegek
  Piknik = Pelesir
  Pinggang = Cangkeng, Angkeng
  Pinggiran Rumah = Pipir
  Pintar = Pinter
  Pintu = Panto
  Pipi = Damis, Pipi
  Pipit = Piit
  Pisau = Peso
  Plastik = Palastik
  Pohon = Tangkal
  Polisi = Pulisi
  Pria = Pameget, Lalaki
  Pukul = Teunggeul
  Pulang = Mulih, Uih, Balik
  Punggung = Tonggong
  Pusat = Puseur
  Putih = Bodas

  R
  Rambut = Buuk
  Rangkul = Tangkeup
  Rawa = Ranca
  Rawit = Cengek
  Remaja = Wanoja, Rumaja
  Rias = Dandan
  Ribut = Pasea
  Rindang = Hieum
  Ruangan = Rohangan
  Rumah = Rorompok, Bumi, Imah
  Ruwet = Rungsing

  S
  Sahabat = Sobat
  Sahabat Dekat = Sobat Dalit
  Sakit = nyeri, Kasakit ; Penyakit = Panyakit
  Salah = Lepat, Teu Leres
  Sama = Sami, Sarua ; Sesama = Papada
  Sambal = Sambel
  Sambat = Nyambat
  Sambit = Sabet, Kadek
  Sampah = Runtah
  Sana = Ditu ; Sebelah Sana = Palih Ditu
  Sandal = Sendal
  Sandal Jepit = Sendal Capit
  Sandar ber-hak = Kelom
  Sapu Ijuk = Sapu Injuk
  Sapu Lidi = Nyere
  Saring = Ayak
  Saringan = Ayakan
  Satu = Hiji
  Satu Juta = Sajuta
  Satu Ribu = Sarebu
  Saudara = Baraya, Dulur
  Saya = Abdi, Kuring, Urang, Uing, Aing
  Sayang = nyaah
  Sayap = Jangjang
  Sebagian = Sapalih, Sawareh
  Sebaliknya = Sabalikna
  Sebelah = Sapalih, Sabeulah
  Sebelahan = Gigireun
  Sebelas = Sabelas, sawelas
  Sebut = Nyebat ;Menyebutkeun = Nyebatkeun
  Sedang = Nuju
  Sedang sakit = udur
  Sedih = tunggara
  Sehat = Walagri
  Sekarang = Ayeuna
  Selangkangan = Palangkakan
  Selokan/Parit = Solokan
  Semacam = Sarupaning
  Semangat = Sumanget
  Sembilan = Salapan
  Sempit = Heureut
  Semua = Sadaya, Kabeh
  Semut = Sireum
  Senang = bungah
  Sepatu = Sapatu
  Sepuluh = Sepuluh
  Sepuluh Ribu = Sapuluh Rebu
  Serak (suara) = Peura
  Seratus = Saratu
  Seratus Ribu = Saratus Rebu
  Seribu = Sarebu
  Siang = Siang, Beurang
  Siapa = Saha
  Silakan = Mangga
  Silau = Serab
  Singlet = Kaos Sangsang
  Sini = Dieu ; Sebelah Sini = Palih Dieu
  Sisa = Sesa ; Menyisakan = Nyesakeun
  Sisi = Gigir
  Sobek = Soweh, Sowek
  Sore = Sonten
  Suami = Caroge, Salaki
  Sudah = Parantos, Atos, Enggeus
  Sudah Lama tinggal di sini = Tos lami linggih di dieu
  Sudah makan belom = Tos tuang teu acan
  Sungai = Susukan
  Susah = Sesah, Hese

  T
  Tadi = Tadi
  Tahi Lalat = Karang
  Takut = Sieun
  Tampar = Cabok, Gampleng, Tampiling
  Tanah = Taneuh
  Tanah Lapang = Tegalan
  Tanda = Tanda ; Menandakan = Nandakeun
  Tangan = Panangan, Leungeun
  Tangga Bambu = Taraje
  Tapian = Nyiru
  Tau = Terang, Uninga, Nyaho
  Tegel = Tehel
  Teguh = Panceg
  Telapak Tangan = Dampal Leungeun
  Telat = Laat
  Telinga = Cepil, Ceuli
  Teman = Rerencangan, Babaturan
  Temu = Pendak, manggih ; Ketemu = Kapendak, Kapanggih
  Tenggelam = titeleum
  Tentang = Perkawis
  Teras = Tepas
  Terbaha-bahak = Nyakakak, Ngabarakatak
  Terbaik = Nyongcolang
  Tergoda = Kagoda
  Teringat-ingat = Kasuat-suat
  Terkam = Kerekeb, Gabrug
  Terkena Petir = Kabentar Gelap
  Termasuk = Kalebet, Kaasup
  Tersengat Listrik = Kasetrum
  Tersenyum = Imut
  Tersesat = Kasasab
  Tertawa = Seuri
  Tiang = Tihang
  Tidak = Henteu
  Tidak Akan = Moal
  Tidak Mau = Alim, Teu Hoyong, Embung
  Tidak Tau = Duka, Teu Terang, Teuing
  Tidur = Kulem, Bobo, Sare (bahasa kasar)
  Tiga = Tilu
  Tikus = Beurit
  Tinggal dimana = Linggih dimana
  Tinggalnya dimana = Linggih Timanten
  Tinggi (Tempat ) = Luhur
  Tinggi (Ukuran Tubuh) = Jangkung
  Tiri = Tere
  Tolong = Bantos, Tulung ; Pertolongan = Bantosan, Pitulung
  Topi = Kerepus, Topi
  Tua = Sepuh, Kolot
  Tujuh = Tujuh

  U
  Tusuk = Tojos
  Uang = Artos, Duit
  Uang Logam = Receh, Kencring
  Uban = Huis, Salatu
  Udel = Bujal
  Ular = Oray
  Ulat = Hileud
  Ulekan = Mutu
  Untuk (Kegunaan) = Paranti
  Untuk = Pikeun, Kanggo, Jang
  Urakan/Norak = Kampungan
  Usia = Yuswa, Umur

  W
  Wafat = ngantunkeun/ maot
  Wajah = Raray, Beungeut
  Wajan = katel
  Waktu = Waktos
  Wanita = Mojang, Istri, Awewe
  Waria = Banci, Bencong
  Warna = Kelir

  Y
  Ya = Muhun, Heueuh
  Yang = Anu
  Yang Dipakai = Anu Dianggo, Nu Dipake
  Yaitu = nyaeta
  Yakin = yakin
  Yakni = nyaeta
 • Kidung, Sunda Buhun

  Nyukcruk galur ti karuhun
  Nutur lacak para wali
  Nyambung ka bala rea
  Titinggal ti nini aki
  Ngawaris kabudayaan
  Seni sunda sawer asli
  Seni sunda pikeun suluk

  Gambaran siloka diri
  Hirup ulah kajongjonan
  Mawa diri sing taliti
  Satincak make pikiran
  Pikiran ieu pepeling
  Papeling jalan pituduh
  Nuduhkeun diri sing lilir
  Hahalang lugay disinglar
  Mun hayang salamet diri

  Di dunya ukur ngumbara
  Peupeujeuh sing repeh rapih
  repeh rapih nu salembur
  ka cai sing getol mandi
  ka darat sing getol solat
  pageuh pakuat-pakait
  ulah ingkah bali-lahan
  ancrubna ngajadi hiji
  ngahiji ngajadi dulur

  Sadaya mahlukna Gusti
  Hubungan sabilulungan
  Kedalkeun katineung ati
  Ka ibu sareng ka rama
  Naneda ka Maha Suci
  Neda agung cukup lumur
  Neda jembar pangaksami
  Bilih aya kalepatan
  Wireh ayeuna sim kuring
  Nyawer anu pangantenan
  Nyanggakeun mugi ditampi
  :top:
 • KARAWITAN VOKAL/SEKARAN

  Pengertian
  Yang dimaksud dengan karawitan vokal atau lebih dikenal dalam karawitan Sunda dengan istilah Sekar ialah seni suara yang dalam substansi dasarnya mempergunakan suara manusia. Tentu saja dalam penampilannya akan berbeda dengan bicara biasa yang juga mempergunakan suara manusia. Sekar merupakan pengolahan yang khusus untuk menimbulkan rasa seni yang sangat erat berhubungan langsung dengan indra pendengaran. Dia sangat erat bersentuhan dengan nada, bunyi atau alat-alat pendukung lainnya yang selalu akrab bertdampingan

  Pada kehidupan orang Sunda pada masa lalau sejak mereka lahir secara tidak langsung telah didekatkan dengan alunan sekar. Sejak mereka lahir sang ibu menimang, meninabobokan dengan menggunakan sekar. Dalam mengajak bermain, dalam tahap-tahap mulai belajar bicara, belajar berjalan, sekar sangat sering didengarkan oleh orang tua atau pengasuhnya. Itulah sebabnya lagu-lagu dalam meninabobokan atau ngayun ngambing anak selalu populer dari masa ke masa, dalam arti kelestariannya terlihat karena selalu dilakukan dari generasi ke generasi.

  Seperti telah diterangkan di atas, sekar mempunyai kedudukan yang tersendiri dalam kehidupan karawitan, walaupun pada dasarnya sekar berbeda dengan bicara biasa, sekar sangat dekat bahkan terkadang sangat dominant dengan lagam bicara atau dialek. Dialek Cianjur, Garut, Ciamis, Majalengka dalam mengungkapkan percakapan seringkali seolah-olah bermelodi seperti bernyanyi. Oleh karena kesan dialek yang sangat erat itulah kiranya banyak orang luar daerah Sunda yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa cara bicara orang Sunda seperti bernyanyi. Memang erat dengan penggunaan kata-kata di dalamnya tetapi kata-kata dalam sekar telah diolah sedemikian rupa sehingga berbentuklah penampilan secara utuh menjadi sebuah komposisi lagu. Dengan demikian, jelaslah bahwa kata dalam kedudukan sekar merupakan salah satu alat pengungkap masalah atau tema yang diketengahkan. Kata yang sama dapat diungkapkan dalam berbagai lagu/melodi, menurut kehendak rasa seni si pencipta itu sendiri. Akan tetapi tanpa disadari bahwa terkadang dalam kehidupan sekar tidak selalu dipergunakan kata secara utuh, sering terdengar suara bunyi dijadikan lagu. Hal ini sering terjadi dalam lagu-lagu tertentu, misalnya hanya mempergunakan bunyi a saja atau nang neng nong atau hm dan lain-lain. Penggunaan kata yang tidak jelas sering didapati apabila bersenandung atau ngahariring/hariring.

  Dari kesimpulan itu, dapatlah ditarik beberapa hal yang sangat erat bertalian dengan sekar, yaitu: Lagam bicara dialek adalah khas daerah tertentu dalam berbicara sehari-hari yang dari ungkapannya dapat kita tarik satu garis melodi yang sangat erat bertalian dengan nada. Contoh dapat ditemukan dalam kata Punten, Masya Allah di daerah Cianjur. Khusus untuk lagam bicara ini dalam gending karesmen, sering ditemukan teknik bernyanyi dan lagu yang dipergunakan dalam dialog yang secara utuh mempergunakan lagam bicara. Hanya dalam pengungkapannya dilakukan lagam bicara. Jadi, dia berbicara dalam nada. Sifatnya kebanyakan datar atau melengking tinggi. Lagu yang demikian dikenal dengan sebutan sekar biantara (nyanyian bicara). Dalam pergelaran wayang golek sangat terasa sekali dalam memerankan/antawacana tokoh-tokoh tertentu yang selalu mempergunakan lagu bicara, sangat terasa pula dalam nyandra.


  Contoh kata-kata yang sangat lekat dengan lagu dalam lagam bicara antara lain:

  a) Pun……ten

  b) Sorangan bae yeuh…….!

  c) Tunjuk-tunjuk hey, sakali deui…hey!


  Dalam pergelaran wayang golek, hal ini akan terasa pada tokoh Semar, misalnya pada biantara di bawah ini:

  Aduh aduh ngeran

  Sumangga ieu abdi lurah Semar Kudapawana nyanggakeun sembah pangbakti

  Ageung alit kalepatan mugia ngahapunten, Ngeran……..  Beberapa sebutan yang berkaitan dengan sekaran

  1.1. Ngahariring (Senandung)

  Sifat dari ngahariring biasanya dibawakan secara halus sekali, pemakaian kata dalam lagu lebih menonjol kata bunyi. Pengertian halus disini lain sekali dengan dinamika lagu. Halus dalam membawakan hariring adalah makna dari sikap yang cenderung bernyanyi untuk diri sendiri. Ngahariring dalam kehidupan sehari-hari sangat erat hubungannya dengan pengisi jiwa sambil bekerja. Ngahariring dapat bersifat improvisasi ataupun lagu yang telah ada. Kata bekerja lain dari ngaharirirng adalah bersenandung dengan volume suara yang halus, lunak agar penampilannya itu tidak berisik sehingga mengganggu orang lain. Sering pula hal ini terjadi bila seseorang sedang mempelajari lagu yang belum dikuasai. Suasana ngahariring timbul lebih cenderung dalam keadaan gembira sambil bekerja. Dalam penampilannya, ngahariring dapat saja menjadi lain, hal ini tergantung dari kalimat yang dipergunakan.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ngahariring adalah bernyanyi hanya ungkapannya lebih dalam untuk diri sendiri atau dengan kata lain kesannya lebih subjektif.

  1.2. Ngahaleuang

  Pada dasarnya ngahaleuang berarti bernyanyi. Haleuang berarti nyanyian/sekar. Kalau dilihat dari sifat penyajiannya ngahaleuang terasa lebih terbuka, lebih keluar dan lantang. Jadi, pengaruh terhadap surupan itu sendiri sangat kuat sekali. Lagu-lagu Tembang sangat jarang ditafsirkan sebagai ngahaleuang. Dilihat dari tempo lagu, biasanya istilah ngahaleuang banyak mempergunakan tempo sedang.

  1.3. Galindeng

  Kata Galindeng erat sekali dengan sekar, bahkan sering sekali menunjukan arti suara dari seorang penyanyi yang biasanya lebih tepat pada suara-suara yang empuk, halus. Ngagalindeng artinya suara (nyanyian) yang dibawakan secara penuh perasaan, terutama pada suara-suara (bagian melodi) yang penuh dengan mamanis (kembangan-kembangan)

  1.4. Babaung

  Penempatan kata babaung adalah tahap kata yang kasar untuk bernyanyi. Biasanya kalau suaranya tidak enak atau membetulkan agar nyanyiannya dilakukan yang benar. Itu pun terbatas pada kelakar atau sindiran tertentu saja, dilakukan pada orang yang lebih muda atau sesama yang sudah akrab.

  1.5. Kakawihan dan Tetembangan

  Walaupun pada dasarnya Tembang dan Kawih berbeda lagam, pengertian kakawihan dan tetembangan mempunyai arti yang sama. Kakawihan atau Tetembangan ialah menyanyikan lagu dengan cara-cara seenaknya, cenderung mengisi suasana untuk diri sendiri. Sebagai contoh ketika sedang mandi, sedang berdandan, melakukan pekerjaan dan lain-lain. Lagunya yang telah hapal atau sering pula diberi improvisasi-improvisasi spontan.  Pembagian Sekar Menurut Bentuk
  Menurut bentuk ditinjau dari penggunaan irama, karawitan sekar dibagi dua bagian besar yaitu : Sekar Irama Merdeka (bebas irama) dan Sekar Tandak (ajeg, tetap)  2.1. Sekar Irama Merdeka

  Yang dimaksud dengan sekar irama merdeka ialah sekar (vokal, nyanyian) yang dalam membawakan lagunya tidak terikat oleh irama. Panjang pendeknya dalam membawakan lagu, terutama pada bagian-bagian frase lagu (kenongan, goongan) bebas menurut keinginan juru sekar itu sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa berlanjut panjang tanpa ketukan sama sekali, ketukan masih tetap ada, hanya sifatnya semu yang bersatu dalam ungkapan perasaan pada waktu membawakan lagunya. Para tokoh tembang lebih cenderung menyebutnya dengan istilah wirahma.

  Lagu-lagu yang dibawakan sekar irama merdeka biasanya bersifat lagu anggana (solo) dengan melodi lagu yang masih bisa dikembangkan oleh pribadi-pribadi penyanyi terutama dalam menghias mamanis-mamanisnya. Mamanis-mamanis itu akan terasa pada senggol-senggol atau pedotan kenongan dan goongan lagu. Dikenal beberapa istilah seperti : Leot, Cacag, Galasar, Reureueus, Gedag dan lain-lain.

  Materi-materi sekar yang terdapat pada kelompok sekar irama merdeka antara lain: Tembang, Beluk, Kakawen.  2.1.1. Tembang

  Tembang Sunda sangat populer sekali dalam masyarakat Sunda. Tembang Sunda dikenal sebagai musik kamar (kamermuziek). Cirri khas dalam iringan tembang Sunda adalah iringan kacapi sulingnya. Pada awalnya Tembang Sunda hidup dalam lingkungan menak-menak (elite). Isi ungkapan yang diketengahkan dalam tembang Sunda antara lain tentang:

  a. Sanjungan terhadap leluhur, terutama pada kejayaan dan “tilemnya” kerajaan Pajajaran

  b. Keindahan-Keindahan alam Priangan

  c. Ungkapan percintaan. Tema percintaan yang diketengahkan banyak gambaran tentang seseorang yang jatuh cinta atau merasa sakit hati karena dikhianati cintanya.

  Tembang sangat erat bersentuhan dengan kesusatraan. Satu hal yang paling menojol adalah Pupuh. Ada beberapa pendapat bahwa kehadiran dan perkembangan tembang banyak tali-temalinya dengan pengaruh pupuh yang masuk pada jaman Mataram dahulu. Walaupun demikian, banyak pula yang tidak mempergunakan pupuh sebagai “ugeran” (patokan) untuk rumpakanya (syair lagu), yaitu dengan mempergunakan bentuk papantunan. Bahkan pada perkembangan sekarang, tidak menutup kemungkinan menggunakan sajak-sajak bebas. Dari kekebasan penggunaan rumpaka atau iringan, terbetiklah bentuk lain yang lebih bersifat style (gaya), diantaranya dikenal dengan nama-nama: Papantunan, Jejemplangan, Rarancagan. Sedangkan lagam-lagam dari Tembang Sunda diketahu ada Lagam Cianjura, Ciawian, Cigawiran, Garutan, Sumedangan.

  Memang demikianlah bahwa nama daerah itu akhirnya yang menjadi nama dari lagam-lagam itu. Kalau kita lihat dari penyajian karawitan memang terdapat kebedaan-kebedaan yang cukup menyolok. Misalnya saja antara bentuk Cianjuran dan Ciawian. Perbedaannya banyak pula dipengaruhi oleh penggunaan laras. Cianjuran kebanyakan berlaras pelog, sedangkan Ciawian banyak mempergunakan laras salendro. Hal lain banyak terletak pada interpretasi ungkapan lagu. Sekaligus membedakan dalam menempatkan unsure-unsur mamanis didalamnya.

  Kalau masyarakat luas lebih banyak mengenal Tembang Cianjuran tentunya bukan berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam kedua lagam itu, tetapi dari histories penyebarannya, lagam Cianjuran ternyata lebih meluas. Sampai-sampai ada keinginan untuk menyebut tembang Sunda itu sebagai tembang Cianjuran saja.

  Beberapa nama lagu dalam Tembang Sunda: Papatet, Mupu Kembang, Jemplang Titi, Liwung, Asmarandana Degung, Jemplang Karang dan lain-lain.

  Dalam sekar tembang Sunda Cianjuran, yang menjadi ciri utamanya adalah ornamentasi atau dongkari. Dongkari adalah teknik menghasilkan suara yang diolah dengan cara tertentu guna memberikan mamanis pada lagu. Dalam praktik vokal tembang Sunda Cianjuran, kedudukan dongkari sangat penting karena merupakan dasar utama bagi vokal tembang Sunda Cianjuran. Oleh sebab itu, materi ini perlu diberikan terlebih dahulu sebagai dasar pijakannya. Apabila semua dongkari ini sudah dapat dikuasai dengan baik, maka untuk mempelajari lagu-lagu selanjutnya tidak akan sukar. Sekurang-kurangnya, dongkari dalam vokal tembang Sunda Cianjuran terdiri dari 17 macam yaitu: riak, reureueus, gibeg, kait, inghak, jekluk, rante/beulit, lapis, gedag, leot, buntut, cacag, baledog, kedet, dorong, galasar, dan golosor. Untuk lebih jelasnya, ketujuh belas dongkari tersebut adalah sebagai berikut.

  2.1.1.1. Riak

  Menurut Kamus Umum Basa Sunda, riak artinya nimbulkeun cahaya nu siga ombak-ombakan (menimbulkan cahaya seperti gelombang). Sedangkan menurut Bakang Abubakar, istilah riak sama dengan istilah ombak banyu yang artinya gelombang air (Sarinah l994:121). Adapun teknik penyuaraan dongkari riak yaitu mengeluarkan getaran suara pada nada yang tetap yang menyerupai gelombang air. Getaran suara dikeluarkan tanpa tekanan, tetapi secara halus tanpa terputus. Contoh: 5 artinya nada 5 (la) dibunyikan dengan halus tanpa terputus menyerupai gelombang air. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lagu Papatet baris pertama, yaitu:

  5 . 5 . 5 5 . 5 54 5 . 5451 2

  Pa- ja - jaran ka-ri nga- ran

  2.1.1.2. Reureueus

  Reureueus pada umumnya digunakan oleh para penembang untuk menamakan semua jenis dongkari dalam tembang Sunda Cianjuran. Namun demikian istilah reureueus yang digunakan Euis Komariah memiliki pengertian yang berbeda. Reureueus adalah salah satu macam dongkari yang pada prinsipnya sama dengan riak. Sedikit yang membedakannya yaitu teknik penyuaraan pada dongkari riak tidak mendapat tekanan, sedangkan teknik penyuaraan reureueus yaitu getaran suara yang dikeluarkan pada nada yang tetap mendapat tekanan. Contoh: 5, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lagu Papatet baris kedua, contoh:  2 15 5 . 5554 3451 2 15 5 22 2 . 2 15

  Pangra- ngo geus narik ko- lo - t

  2.1.2.3. Gibeg

  Gibeg menurut Kamus Umum Basa Sunda artinya yaitu ngobahkeun awak ka gigir make tanaga sarta rikat (menggerakkan badan ke samping dengan gerak cepat). Teknik penyuaraan dongkari gibeg yaitu mengeluarkan suara pada nada yang tetap disertai tekanan, dan dilakukan dengan gerak cepat seolah-olah digibegkeun. Sebagai contoh dapat dilihat pada frase pembuka lagu wanda papantunan, sebagai berikut:  03- 2 2 2 . 1212 2 222 1212 23 . 3 34 3 5

  Daweu - eung diajar lu- deu- ng

  2.1.2.4. Kait

  Kait artinya sama dengan nyangkol yaitu menempel keras karena lilitan tali. Dalam istilah dongkari tembang Sunda Cianjuran, istilah kait mengandung pengertian yaitu gabungan dua buah nada dari nada tinggi ke nada rendah di mana nada pertama dongkari kait menempel/sama dengan nada sebelumnya, kemudian diikuti oleh satu nada yang lebih rendah. Teknik penyuaraannya yaitu bunyi terakhir dari suku kata yang akan diikuti oleh dongkari kait, dibunyikan kembali sebagai jembatan untuk membunyikan suku kata berikutnya. Sebagai contoh dapat dilihat pada frase pembuka lagu wanda papantunan, yaitu:  03- 2 2 2 . 1212 2 222 1212 23 . 3 34 3 5

  Daweu - eung diajar lu- deu- ng

  2.1.1.5. Inghak

  Istilah inghak diambil dari peristiwa menangis yang diterapkan pada dongkari tembang Sunda Cianjuran. Teknik penyuaraannya yaitu pada waktu membunyikan suku kata yang mengandung vokal huruf hidup (a, i, u, e, o), udara sedikit dikeluarkan dengan diberi tekanan sehingga menghasilkan suara yang bunyinya seperti /h/. Diusahakan posisi bibir tidak bergerak saat mengeluarkan udara. Contoh:  03- 2 2 2 . 1212 2 222 1212 23 . 3 34 3 5

  Daweu - eung diajar lu- deu- ng

  2.1.1.6. Jekluk

  Dongkari jekluk yaitu gabungan dua buah nada dari nada rendah ke nada tinggi. Misalnya dari nada 1 ke 5, 4 ke 3. Sebelum membunyikan dongkari jekluk, senantiasa diawali oleh nada yang lebih rendah. Misalnya dari nada 1 ke nada 5, senantiasa diawali dengan nada 2. Dari nada 4 ke nada 3, senantiasa diawali dengan nada 5. Teknik penyuaraan dongkari jekluk harus menggunakan tenaga perut. Contoh, pada lagu Papatet, baris kedua.  02 15 5 . 5554 3451 2 15 5 22 2 . 2 15 .

  Pangra- ngo geus narik ko- lo - t

  2.2.1.7. Rante/beulit

  Dongkari rante/beulit yaitu gabungan dua buah nada atau lebih yang disuarakan dengan cara mengulang nada-nada tersebut sehingga menghasilkan suara yang bila digambarkan menyerupai bentuk spiral atau rante. Contoh dongkari rante/beulit ini bisa dilihat pada lagu Mupu Kembang yang dibawakan oleh A. Tjitjah pada baris kelima, sebagai beriku:  02 15 5 . 4545 4 51 . 2 2 15 5 2 2 2 321

  Nya cada - s cada - s ha -re- ra- ng

  2.1.1.8. Lapis

  Dongkari lapis yaitu penyuaraan satu buah nada yang mengikuti nada sebelumnya. dongkari lapis ini seolah-olah mengulang lagi nada yang sudah dibunyikan oleh dongkari lain. Sebagai contoh bisa dilihat pada lagu Mupu Kembang baris kedua yang dibawakan oleh Euis Komariah, sebagai berikut:  03- 2 2 2 . 1 2 2 2 21 2 . 2 15 0

  Angkat ba- ri re- rendenga - n

  2.1.1.9. Gedag

  Dongkari gedag yaitu menyuarakan satu nada yang tetap dengan mendapat tekanan. Nada tersebut seolah-olah disuarakan dua kali (diulang). Penempatan dongkari gedag senantiasa di awal kata. Sebagai contoh bisa dilihat pada lagu Mupu Kembang baris pertama yang dibawakan oleh Euis Komariah, yaitu  02 2 . 2 2 . 2 2 2 . 12 0

  Payung hiji ku dua - an

  2.1.1.10. Leot

  Dongkari leot yaitu gabungan dua buah nada, dari nada tinggi ke nada rendah misalnya dari nada 5 (la) ke nada 1 (da), nada 2 (mi) ke 3 (na), dan seterusnya. Contoh pada lagu Mupu Kembang baris pertama yaitu:  02 2 . 2 2 . 2 2 2 . 1 2 .

  Payung hiji ku dua - an

  2.1.1.11. Buntut

  Dongkari buntut pada prinsipnya sama dengan dongkari lapis. Perbedaannya terletak pada penempatannya. Kalau dongkari lapis diletakkan di tengah kata dan senantiasa diikuti lagi dengan dongkari lainnya, sedangkan buntut ditempatkan di akhir kata atau kalimat lagu (frase lagu) dan diikuti oleh satu nada yang lebih tinggi. Contoh bisa dilihat pada lagu Mupu Kembang baris keempat dan kelima, sebagai berikut:  03- 2 2 . . 2 2 2 1212 2 1 . 5 5 . 54

  Nya keusik - keusik ba-re - n-ti - k  02 15 5 . 5554 3451 2 2 15 5 2 2 2 . 21

  Nya ca-da - s cada - s hare - ra - ng

  2.1.1.12. Cacag

  Dongkari cacag yaitu penyuaraan satu buah nada dengan teknik memberikan tekanan pada nada tersebut secara berulang-ulang dan tidak terputus-putus. Contoh dongkari cacag bisa dilihat pada lagu Jemplang Panganten baris ketujuh.  01 1 222 15 . 3 3 3 3454 23 3454

  Kieu ka-ja-di-an- na - na

  2.1.1.13. Baledog

  Dongkari baledog yaitu gabungan dua buah nada yang disuarakan tanpa tekanan. Dongkari ini senantiasa ditempatkan mengikuti dongkari lainnya seperti gibeg dan gedag. Sebagai contoh bisa didengar pada lagu Mupu Kembang baris kedua, dan Randegan baris kedua yang dibawakan oleh Euis Komariah.  03- 2 2 2 1 2 2 2 212 . 2 15 0

  Angkat ba- ri re- rendenga - n  0 3- 2 . 2 1 2 12 . 2 15 0 03-3- 2 3-2 . 2 1

  Me -la
  k bako di ba - si - sir

  2.1.1.14. Kedet

  Dongkari kedet senantiasa ditempatkan di akhir kalimat lagu yang berfungsi untuk madakeun (mengakhiri) lagu. Dongkari ini biasa digunakan dalam lagu wanda jejemplangan. Sebagai contoh bisa dilihat pada frase lagu pembuka wanda jejemplangan berikut ini:

  04 4 .4 4 4 34543454 32 . 2 23 . 5

  birit leuwi peu - peunta - san

  2.1.1.15. Dorong

  Dongkari dorong pada dasarnya merupakan dinamika dari suara yang tidak mendapat tekanan menuju nada berikutnya dengan mendapat tekanan. Biasanya dongkari dorong selalu diikuti oleh reureueus. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lagu Jemplang Panganten baris kedua sebagai berikut:  2 2 2 . 1 2222 15 0

  Linta
  ng salira anjeunna

  Atau bisa juga dilihat pada lagu Jemplang Cidadap baris kelima sebagai berikut:  02 2 2 2 . 1 2222 15 0

  Dirungsi
  ng

  2.1.1.16. Galasar

  Dongkari galasar yaitu gabungan dua atau tiga buah nada yang disuarakan seperti diayun, tanpa terputus, dan mendapat tekanan. Sebagai contoh dapat dilihat pada lagu Jemplang Cidadap baris pertama berikut ini:

  4 3 3 3 3333 32 0 3 3454 23 3 3454 4

  Alap-ala
  p nyorang tuna  Contoh lain dapat dilihat pada lagu-lagu wanda papantunan, misalnya pada frase pembuka lagu-lagu wanda papantunan berikut ini:  03- 2 2 2 . 1212 2 222 1212 23 . 3 34 3 5

  Daweu
  ng diajar lu- deu- ng

  2.1.1.17. Golosor

  Dongkari golosor yaitu gabungan beberapa nada dengan teknik penyuaraan tanpa tekanan. Wilayah nadanya yaitu dari nada tinggi menuju ke nada rendah. Sebagai contoh bisa dilihat pada lagu Rajamantri baris keenam, yaitu:  3 .2 34545 5

  Hanja
  kal saumur-umur
 • 2.1.2. Beluk

  Karawitan sekar beluk ini sudah langka sekali. Beluk lebih dikenal pada upacara selamatan 40 hari bagi bayi yang baru dilahirkan. Beluk sangat erat dengan pergelaran nembang wawacan. Memang pada dasarnya kesenian beluk hanya menembangkan cerita dalam wawacan yang tersusun ceritanya dalam bentuk puisi terutama pupuh. Wawacan adalah cerita yang disusun menggunakan pupuh dengan maksud untuk dinyanyikan atau didangdingkeun.

  Teknik penyajian beluk dibantu oleh juru ilo. Juru ilo dalah orang yang membacakan cerita dalam bentuk prosa (membaca biasa) yang ditujukan kepada penembang beluk untuk bahan kata-kata yang akan dinyanyikannya. Secara spontan dan penuh variasi, juru beluk menyanyikan kata-kata itu. Frekwensi nada yang digunakan adalah nada yang tinggi sehiingga semakin mahir bermain lagu dalam nada-nada yang tinggii makin tinggilah kemampuan ki juru beluk itu.

  Teknik bersuara banyak mempergunakan nasal hidung (sengau). Kata-kata yang dinyanyikan sebenarnya kurang begitu jelas terucapkan karena yang lebih penting bagi pendengar adalah teknik-teknik bernyanyinya itu sendiri. Kalau mereka ingin tahu tentang kata-katanya, sebelum dinyanyikan telah disebutkan secara jelas oleh juru ilo.

  Beluk sudah dianggap sebagai kesenian buhun (kolot, tua, lama). Penggunaan sekar irama merdekanya memberikan cirri yang tersendiri dari bentuk kesenian rakyat sebab kebanyakan lagu-lagu rakyat Pasundan banyak mempergunakan irama tandak (terikat)

  Kalau dilihat dari penyajiannya, dimana ada unsur cerita yang dinyanyikan, maka mungkin sekali dasar-dasar “gending karesmen” di dalam karawitan Sunda banyak berpijak dari perkembangan beluk dengan nembang wawacannya.  2.1.3. Kakawen

  kakawen lebih dikenal sebagai nyanyian ki dalang pada waktu pergelaran wayang. Isi kakawen antara lain banyak mengisahkan tentang pergantian babak cerita, karakter tokoh wayang, kemarahan-kemarahan, kedatangan tamu dan kekuatan tokoh wayang dalam mengunggulkan dirinya, misalnya pada ajimat-ajimatnya atau kekuatan lainnya. Pada dasarnya kakawen banyak mempergunakan irama bebas merdeka. Hanya pada bagian-bagian tertentu sajalah terdapat bentuk yang tandak. Inipun masih tidak utuh sebab perpaduan panjang pendeknya lagu masih tergantung kepada ki juru dalang itu sendiri.

  Pengaruh kakawen masuk pula secara utuh pada Tembang Sunda lagam Cianjuran. Hanya namanya sudah bukan kakawen lagi melainkan dengan nama sebrakan. Sebrakan ini dinyanyikan setelah lagu dalam laras pelog dan sorog/madenda telah selesai atau disajikan secara khusus.

  Motif-motif sekar irama merdeka pada pergelaran wayang digunakan pula oleh beberapa tokoh wayang tertentu yang dalam bicaranya dibawakan dengan lagu, seperti untuk tokoh Semar, Rahwana, Dursasana (patet yang digunakan patet Nem), Sangkuni, Togog, Narada (patet yang digunakan patet Manyura). Hal seperti ini disebut antawacana berlagu.


  Dalam penyajiannya, kakawen dapat dibeda-bedakan menjadi

  a. Murwa

  Adalah sekaran permulaan yang dibawakan dalang dengan rumpaka/bahasa Kawi atau pujangga. (Kakawi-an menjadi Kakawen)

  Pada prakteknya Murwa terbagi atas

  (1) Murwa Umum

  Murwa yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam adegan/jejeran, seperti:

  Dene utamaning nata

  Berbudi bawa laksana

  Lire berbudi mangkana

  Lela legawa ing dria

  Agung denya paring dana

  Anggeganjar saban dina

  Lire kang bawa laksana

  Anatepi pangandika  (2) Murwa Khusus

  Murwa yang hanya digunakan khusus untuk suatu adegan/jejeran. Contohnya:  Lengleng ramya nikang, sasangka kum,enyar mangrenge rumning puri

  Mangkin tanpa siring, haleb nikang umah, mas lwir nurub ing langit.

  Tekwan sarwa manik, tawingnya sinawung sasat sekar sinuji

  Ungwan Banowati ywuna amren lalangen nwang nata Duryudana  b. Nyandra

  Prolog dalang yang menggambarkan situasi/keadaan sifat, watak, tata hidup dan kehidupan raja dan masyarakatnya dengan segala yang digarapnya dan sebagainya, contoh:  Sri Nalendra ajujuluk ………(.nama raja yang bersangkutan dari suatu Negara)

  Mila kinarya bubukaning carita

  Jalaran nagri panjang punjung

  Pasirwukir loh jinawi

  Gemah ripah kerta raharja  c. Renggan

  Sekaran dengan rumpaka yang bertemakan gambaran suatu keadaan yang sedang dihadapi agar lebih jelas dan lebih indah didengar, contoh:  Kayu Agung babar wite

  Samia rembel gogonge samia rogol yan pangrange

  Sekar mekar ing galihe pandele si pandan arum  d. Sendon

  Sekaran yang mempergunakan rumpaka untuk menggambarkan adegan sedih/kesedihan, contoh:  Rebeng rebeng cinanda layan kaherin

  Wis pinandak perlambange

  Perlambang simungkumi
  2.2. Sekar Tandak

  Sekar tandak ialah nyanyian yang terikat oleh ketentuan-ketentuan ketukan dan matra (wiletan, gatra). Dari ikatan ketukan dan matra-matra banyak berdampingan dengan irama lagu yang dipergunakan. Peraturan-peraturan itu sudah merupakan kaidah tersendiri dari bentuk paduan tandak di antara sekar dan gending. Adapun lagu-lagu dalam ragam sekar tandak dapat kita ketahui sebagai berikut.


  (1) Sindenan

  Kata Sindenan lebih dikenal pada pergelaran wayang dan kiliningan. Disebut sindenan karena yang membawakannya biasa disebut sinden (waranggana, penyanyi wanita). Lagu-lagu yang dibawakan banyak berpangkal pada bentuk klasik dan tradisional. Walaupun demikian, kreasi-kreasi baru banyak pula dibawakan walaupun dalam beberapa hal telah sedikit berubah warnanya. Perubahan itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh teknik warna suara yang telah khas pada tiap pesinden. Kebanyakan lagu-lagu sinden adalah lagu anggana. Kalau ada beberapa yang bersifat rampak biasanya bersifat kreasi saja. Dalam beberapa penampilan tertentu sindenan mempunyai lagam daerah tersendiri. Lagam itu lebih cenderung disebut pula sebagai gaya (style). Ada dua bagian besar gaya dalam kepesindenan, yaitu: gaya Priangan dan gaya Kaleran.

  Yang dimaksud dengan gaya Priangan adalah yang melingkupi daerah Bandung dan sekitarnya, termasuk Priangan Timur. Daerah kaleran antara lain daerah-daerah pesisir utara, seperti Cirebon, Subang dan Karawang.

  Salah satu perbedaan yang paling jelas bila kita bandingkan dengan daerah Priangan adalah dalam senggol, dialek dan laras-larasnya. Mengenai hal laras, sindenan gaya Cirebon lebih banyak mempergunakan lagu laras pelog surupan sorog dengan patet Manyuro. Perbedaannya dengan gaya Karawangan banyak terletak pada dialek bahasa dan pada senggol-senggol yang lebih sederhana. Perbedaan dalam senggol terkenal dengan istilah buntut dan buntet. Priangan pada akhir lagu selalu panjang (buntut), sedangkan rata-rata pada senggol kaleran (Subang, Karawang) lebih pendek (buntet). Tetapi karena adanya pembauran, maka sekarang sudah sangat sukar dibedakannya karena baik Cirebon, Karawang maupun Subang sudah melihat Bandung sebagai barometernya. Secara langsung mereka kehilangan kekhasannya. Sebaliknya gaya Prianganpun banyak pula berakibat pada gaya kaleran, terutama Karawang yang lebih banyak diwarnai dengan iringan tepak jaipongan.

  Pada dasarnya lagu-lagu sinden banyak mempergunakan laras salendro. Lagu-lagu ageng yang pertama mereka pelajari kebanyakan lagu lagu ageng yang berlaras salendro. Mungkin hal ini disebabkan oleh beberapa pendapat di kalangan para nayaga yang menyebutkan bahwa salendro merupakan “rajana laras”

  Satu hal yang tidak bisa dikesampingkan ialah lagu-lagu sindenan selalu diiringi dengan gamelan salendro. Walaupun dalam beberapa hal dibawakan lagu yang tidak berlaras salendro, pirigan (iringan) tetap menggunakan laras salendro dengan mengambil jalur tumbuk. Tumbuk ialah nada-nada yang sama dari laras yang berbeda. Nama-nama lagu sindenan antara lain : Macan Ucul, Senggot, Kulu Kulu Bem, Tablo, Gawil, Kawitan, Badaya, Papalayon Ciamis dan lain sebagainya
 • eleh-eleh maknyus pisan euy...
 • (2) Kawih

  Salah satu lagam dari khazanah seni suara Sunda. Pengertian kawih pada mulanya sama dengan sindenan, tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara kawih dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pergelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkunganna.

  Menurut pengamatan yang bersumber pada buku Siksa Kandanf Karesian tahun 1518, masyarakat Sunda telah mengenal kawih dahulu sebelum tembang (pupuh) masuk pada zaman Mataram (abad XVI). Cuplikan dari buku itu mengatakan bahwa telah dikenal bermacam-macam kawih, anatara lain:

  Kawih Tangtung

  Kawih Panjang

  Kawih Lalangunan

  Kawih Bongbongkaso

  Kawih Parerane

  Kawih Sisindiran

  Kawih Bwatuha

  Kawih Babatranan

  Kawih Porod Eurih

  Kawih Sasambatan

  Kawih Igel-igelan


  Ahli seni suara biasa disebut paraguna. Jelaslah bahwa lagam kawih jauh telah lama hidup dalam khazanah karawitan Sunda. Masalahnya sekarang bahwa hal yang tertera di atas hanya merupakan nama saja karena sudah sangat jarang sekali orang-orang yang tahu tentang lagu-lagu kawih yang disebutkan tadi.

  Lagu-lagu kawih lebih banyak berorientasi pada lagu-lagu perkembangan (kreasi baru), sedangkan pada lagu sindenan adalah lagu-lagu klasik dan tradisional. Memang yang paling menonjol sekarang pada kawih ialah segi perkembangan lagu-lagu barunya. Lagu-lagu itu lebih banyak bergerak pada lingkungan pendidikan dan kaum remaja tertentu. Hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, dimana lagu-lagu kawih banyak diciptakan oleh para juru sanggi (komponis) secara khusus untuk kebutuhan program pengajaran. Tokoh-tokoh seperti Rd. Machyar Anggakusumadinata, Mang Koko, OK Jaman, Ujo Ngalagena, Nano. S dan lain-lain membuat buu-buku pelajaran seni suar dalam bentuk kawih.

  Kawih berkembang bukan pada bentuk anggana saja, melainkan mulai berkembang pula pada bentuk-bentuk lain, yaitu dengan bentuk-bentuk paduan suara.

  Kawih mempunyai “sejak” yang tersendiri. Hal ini bisa kita perhatikan dari pergelarannya, iringannya dan teknik bernyanyi termasuk didalamnya pemanis-pemanis. Laras-laras kawih dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Laras salendro terasa sangat jarang sekali. Hal ini banyak bersumber pada kreativitas para juru sangginya yang memang sangat jarang menciptakan lagu-lagu dalam laras salendro. Lagam kawih yang terdapat pada tembang adalah pada lagu panambih (ekstra). Lagu panambih adalah lagu tambahan setelah sekar irama merdeka, irama yang dipergunakan tandak. Perbedaan yang menyolok hanya soal surupan saja, dimana kalau tembang surupan rendah (da = G), sedangkan kalau lagam kawih lebih tinggi surupannya (da = A = 440 Hz).  (3) Ketuk Tilu

  Lagu-lagunya kebanyakan berirama tandak. Cirri khas dari lagu ketuk tilu adalah dalam iringannya serta melodi lagu yang melengking tinggi dengan warna suar penyanyi wanita yang lincah segar. Keunikan dari penampilan lagu ketuk tilu banyak diwarnai pula dengan kehadiran senggak. Ketuk tilu tanpa senggak rasanya sepi sekali. Keakraban ini telah menjalin suatu warna yang khas yang memberikan warna kemeriahan dan suasana pedesaan (lembur). Senggak adalah suara manusia yang tidak beraturan untuk meramaikan suasana.

  Laras-laras yang dipergunakan dalam lagu ketuk tilu kebanyakan laras salendro. Sangat sedikit sekali yang mempergunakanlaras pelog atau madenda. Laras salendro dipergunakan pada ketuk tilu, semarak membawa warna pedesaan, dimana lagu-lagu rakyat banyak dihias dengan warna-warna salendro. Lagu-lagu ketuk tilu buhun sampai kini tetap lestari, tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini banyak lagu-lagu ketuk tilu yang diubah larasnya ke dalam laras degung dan sekaligus diiringi gamelan degung. Tentu saja dalam penjiwaannya kurang sesuai karena lingkungan degung dan ketuk tilu jauh berbeda. Tetapi karena beberapa hal, antara lain rumpaka, teknik menyanyikan, surupan sudah sedemikian rupa diolah ke dalam bentuk kawih, maka tidak jarang orang menganggap seolah-olah lagu itu merupakan ciptaan baru. Nama-nama lagu ketuk tilu yang populer dan terkenal sampai sekarang, antara lain : Polostomo, Geboy, Gaya, Cikeruhan, Bardin.

  Penyanyi ketuk tilu mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu mereka harus bisa bernyanyi sambil menari (panggilannya disebut; Ronggeng). Isi lagu-lagu ketuk tilu banyak mengetengahkan sindiran-sindiran cinta atau pikatan supaya “seseorang” mmberi imbalan materi. Dahulu penyanyi ketuk tilu biasa disebut Ronggeng/Doger. Istilah ini kini jarang dipakai, mungkin karena sebutan itu sendiri sedikit berbau/menyerempet tata susila moral tertentu.
 • (4) Lagu Indria

  Biasa pula disebut sekar dolanan atau lagu dolanan untuk anak-anak. Secara tradisi lagu-lagu anak banyak terungkap dalam lagu-lagu kaulinan urang lembur. Lagunya dinamis dan sangat akrab dengan gerak. Bahkan dari keakraban itu sendiri berkembang menjadi permainan anak-anak. Pada kesenggangan sore hari, mereka berkumpul, bernyanyi dan bermain. Lagu-lagu yang terkenal seperti Cing cangkeling, Perepet Jengkol, Sasalimpetan, Slep Dur dan lainnya, kebanyakan berlaras Salendro.

  Pada perkembangan selanjutnya, lagu anak-anak banyak yang merupakan sanggian-sanggian baru. Laras-laras yang dipergunakan sudah tidak lagi dominant oleh laras salendro saja, tetapi pelog, madenda dan degungpun masuk didalamnya. Bahkan dari jumlah buku-buku nyanyian yang pernah diterbitkan, kebanyakan berupa lagu anak-anak, seperti: Kawih Murangkalih, Sari Arum sanggian Rd. Machyar Anggakusumadinata, Resep Mamaos, Taman cangkurileung, Seni suara Sunda, Sekar Mayang, Bincarung sanggian mang Koko, Sekar Ligar kumpulan uUo Ngalagena. Tercatat khusus untuk kegiatan lagu kawih anak-anak, Mang Koko membuat Yayasan Cangkurileung yang anggota-anggotanya terdiri dari murid-murid sekolah dasar dan lanjutan di seluruh Jawa Barat, setelah mang Koko meninggal dunia kegiatan di sekolah-sekolah dasar dan lanjutan menjadi berkurang.

  Beberapa cirri tertentu dari lagu anak-anak, antara lain:

  A. Melodi dan Ritme yang sederhana

  B. Jangkauan interval suara dan tinggi rendah nada yang terbatas

  C. Tema lagu yang banyak berorientasi pada kehidupan anak-anak, seperti permainan, kebersihan, sopan santun dan lain-lain.


  Khusus untuk lagu-lagu permainan Mang Koko dan MO Koesman mengolah secara khusus dalam buku Taman Bincarung dengan laras yang dipergunakan salendro. Dalam buku ini selain mereka belajar lagu juga diajarkan teknik permainan yang bersumber dari tema lagu. Istilah yang dipakai disebut Gerak Indriya Bincarung.

  Selain bentuk-bentuk kawih dalam lagu anak-anak, juga lagu pupuh yang berjumlah 17, diajarkan sebagai dasar-dasar tembang Sunda. Kebanyakan pupuh-pupuh itu dalam bentuk rancagan, artinya tidak banyak diberi variasi seperti halnya lagu-lagu tembang yang lain.
 • (5) Lagu-Lagu Rakyat

  Lagu yang telah merakyat dan populer di masyarakat. Masalahnya sekarang akan batas kurun waktu. Umpamanya berapa tahun lagu itu bisa digolongkan sebagai lagu rakyat. Memang diketahui bahwa kebanyakan lagu-lagu rakyat anonim dan telah lama hidupnya. Ada pula yang diketahui pengarangnya, diketahui populernya lagu itu dan kini telah menjelma menjadi sebutan lagu rakyat. Dengan demikian, kurun waktu untuk pengertian lagu-lagu rakyat bukan merupakan suatu jaminan sebab banyak lagu-lagu yang telah lama justru hilang dan tidak diketahui oleh umum.

  Kebanyakan lagu-lagu rakyat hidup di kalangan lagu anak-anak. Lagu ini seiring dengan gerak-gerak permainan. Lagu-lagu rakyat biasanya lebih sederhana, tidak berliku-liku dalam melodinya. Sifatnya spontan. Gambaran lagu kalau dilihat dari tema-temany adalah permainan, kelakuan seseorang, perjuangan dan lain-lain. Dalam beberapa hal sering didapati bahwa kata-katanya itu tidak diketahui/dimengerti. Lagu-lagu rakyat Sunda banyak yang tidak diketahui maksudnya. Bahkan generasi sekarang hanya mengenal lagunya saja, tanpa mengetahui isi dari kata-katanya.

  Di kota-kota besar lagu-lagu rakyat itu sudah sangat jarang diketahui oleh anak-anak. Mungkin dalam beberapa hal mereka merasa asing. Kalaupun ada, mereka mendengar dari hasil rekaman yang telah banyak diolah ke dalam tangga nada diatonis. Apa yang sering dikumandangkan oleh remaja-remaja sekarang tentang lagu rakyat pengolahannya sudah diatonis. Dari penampilan mereka terkadang dirasakan menjadi sangat asing, karena interpretasi mereka terhadap lagu rakyatnya sudah sangat lain sekali. Kelainan mereka itu mungkin karena dua hal. Pertama karena tangga nadanya sudah diatonis, kedua karena mereka hanya tahu dari mulut ke mulut tanpa mempelajari secara khusus dengan pengertiannya sekaligus.

  Lagu-lagu rakyat yang masih populer hingga sekarang antara lain: Cing cangkeling, Ayang-ayang gung, Pacublek-cublek uang, Ambil-ambilan, Sorban Palid, Es Lilin, Warung Pojok dan lain sebagainya..

  Kebanyakan dari lagu-lagu rakyat yang erat hubungannya dengan gerak-gerak dan permainan, mempergunakan laras salendro, sedangkan beberapa lagu yang sebenarnya tidak erat dengan permainan mempergunakan laras pelog atau madenda.

  Lagu-lagu rakyat akan terus berkembang selama para kreatornya terus berkreasi. Hanya mungkin dari sekian jumlah ciptaannya paling-paling hanya beberapa buah saja yang akan sangat populer dan merakyat di masyarakat. Contohnya lagu Es Lilin dan Warung Pojok yang bisa menembus untuk diakui sebagai lagu rakyat (Lagu-lagu ini diketahui penciptanya).


  (6) Lagu Pupujian

  Lagu berbentuk syair berisi tentang pengajaran agama Islam, nasihat, puji kepada Allah, salawat untuk serta do’a, Lagu pupujian tanpa menggunakan iringan sering dibawakan di masjid atau madrasah, biasa sebelum dilaksanakan shalat, ceramah dan kegiatan lainnya. Saat ini lagu-lagu pupujian berbahasa Sunda (Tagoni, Qasidah) telah berkembang pesat dengan bentuk dan nama yang baru seperti “Nasyid”, penyajiaanya tidak hanya di masjid atau madrasah, tetapi telah pula ditempat-tempat keramaian, termasuk dalam perayaan keagamaan, khitanan, pernikahan dan lain sebagainya. Mang Koko dengan Rumpaka dari RAF banyak membuat lagu-lagu Pupujian ini, seperti lagu Hamdan, Ajilu, Shalawat Bani Hasim, dsbnya.

  Penyajian Sekar
  Berdasarkan kepada penyajiannya, sekar dapat dibagi menjadi: Anggana Sekar, Rampak Sekar, Layeutan Suara, Sekar Catur, Drama Suara.  3.1. Anggana Sekar

  Sekar yang dibawakan oleh satu orang. Penyanyi sekar secara mandiri ini bermacam-macam namanya; dalam Tembang disebut Juru Mamaos atau Penembang, dalam kawih biasa disebut juga Juru Sekar/Juru Kawih, dalam kiliningan biasa disebut Sinden, dan pada Ketuk Tilu Buhun disebut Ronggeng. Nama-nama itu adalah nama-nama yang mandiri dan biasanya ditujukan kepada penyanyi wanita. Penyanyi pria lebih dikenal dengan sebutan Wira Swara.

  Lagu-lagu klasik kebanyakan bersifat anggana, jarang sekali dibawakan secara bersama, kecuali telah mendapat sentuhan kreatifitas untuk disajikan menjadi bentuk lain. Keistimewaan lagu-lagu anggana adalah kebebasan dalam berimprovisasi, terutama dalam pengisian mamanis/ornament/dongkari. Makin tinggi teknik-teknik dalam pengolahan sekar, maka makin semaraklah lagu itu. Tentu saja dalam beberapa hal harus diperhatikan adu manisnya agar dalam mengolah lagu itu tidak menjadi berlebihan.  3.2. Rampak Sekar

  Nyanyian yang sama dalam satu tahap suara dibawakan bersama-sama. Rampak Sekar sangat populer pada lagu-lagu Kawih. Lingkungan yang banyak mengetengahkan lagu-lagu rampak sekar adalah para pelajar. Hal ini sebenarnya berlanjut dari system klasikal dalam pelajaran bernyanyi di kelas. Sebelum mengenal istilah rampak sekar (Rampak=Bersama, Sekar=Nyanyian) terlebih dahulu dikenal istilah Panembrama. Pada dasarnya rampak sekar maupun panembrama sama saja. Lagu yang dibawakan satu tahap suara. Perbedaan hanya terletak pada pemilihan lagu-lagunya. Dalam Panembrama jiwa lagunya kebanyakan mengambil lagu-lagu yang mempunyai gerakan anca, isi rumpakanya menggambarkan kegembiraan, ucapan selamat kepada para tamu dan maksud dari diselenggarakan pergelaran. Lagunya antara lain Kadewan.

  Dalam rampak sekar tema lagu dan sanggiannya lebih berpariasi, bisa bernafaskan kepahlawanan, cinta tanah air, keindahan alam dan lain sebagainya. Istilah Karatagan (Mars) sering digunakan mengawali judul lagu untuk menggambarkan tema kepahlawanan.

  Rampak Sekar kebanyakan diiringi dengan waditra Kacapi, apabila menggunakan iringan gamelan maka biasa disebut Gerongan.


  3.3. Layeutan Swara

  Karena pada mulanya rampak sekar itu merupakan lagu yang dibawakan dalam satu tahap suara saja, maka perkembangan kreasi baru terasa menuntut lain tentang pengertian ini. Apa yang dikatakan rampak sekar sekarang sudah tidak lagi mengetengahkan satu tahap suara saja, tetapi sudah berkembang menjadi dua tahap, tiga tahap bahkan empat tahap suara. Untuk bentuk penyajian lagu yang demikian maka lahirlah istilah Layeutan Suara. Istilah ini banyak dipopulerkan oleh kreasi-kreasi Mang Koko. Layeutan Suara identik dengan istilah Paduan Suara dalam musik.

  Jumlah peserta layeutan suara dapat berjumlah dari 10 orang sampai 30 orang. Jumlah itu tidak tetap, bisa dikembangkan menurut kebutuhannya. Pada perkembangan sekarang, lagu-lagu Sunda sudah bisa diketengahkan dalam suatu aubade, dimana jumlah penyanyinya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Untuk istilah layeutan suara, Pak Machyar Anggakusumadinata menyebutnya dengan istilah Pra Lagam (banyak lagamnya).


  3.4. Sekar Catur

  Lagu yang dibawakan secara berdialog disebut Sekar Catur (Sekar=nyanyian, Catur=ceritera, obrolan). Bentuk seperti ini sangat banyak sekali. Pada lagam sindenan, lagam kawih, lagu sekar catur ini sangat dikenal sekali. Begitu pula pada bentuk jenaka Sunda. Para kanca Indihiang pimpinan Mang Koko pada tahun empat puluhan menjadi pelopor dalam pengembangan bentuk lagu-lagu sekar catur.

  Bentuk lagu Sekar Catur ini biasanya mempunyai tema masalah. Masalahnya dapat diambil dari kehidupan sehari-hari, problem suami istri, percintaan atau kritikan-kritikan terhadap kepincangan yang ada di masyarakat. Ungkapan lagu yang dinyanyikan dalam tekniknya mempergunakan jalur Sekar Biantara, artinya nyanyian yang dinyanyikan dalam lagam bicara, jadi fungsi pemanis-pemanis lagu tidak terlalu menonjol karena beberapa hal kejelasan kata-kata dalam lagu sangat penting sekali.


  3.5. Drama Suara

  Ceritera yang dibawakan dengan media suara sebagai penghantarnya. Drama Suara ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gending Karesmen. Berbeda dengan bentuk lagu sekar catur, maka dalam bentuk drama swara sekar atau vocal secara langsung mendominasi ungkapan yang akan diketengahkan kepada penontonnya.

  Dalam drama suara, sekar mempergunakan berbagai laras. Transposisi dan modulasi sangat kaya sekali dalam bentuk ini. Juru Sekar dituntut kemampuan yang lebih sebagai pemain drama suara. Selain mempunyai suara yang baik, dituntut pula kemampuan “pemeranan” (gerak, acting, menari, menghapal naskah, dan sebagainya).

  Semua bentuk sekar dapat diketengahkan dalam bentuk drama suara, baik tembang, kawih, ketuk tilu maupun sindenan. Tetapi ada pula drama suara yang hanya mengetengahkan salah satu bentuk sekaran saja, misalnya drama suara dalam media tembang. Namun ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan apabila drama suara hanya mengambil bentuk tembang saja yaitu:

  (1) Lagam dialog yang terlalu mementingkan mamanis, sehingga berakibat kurang terarah pada tema ceritra atau ungkapan dialog itu sendiri untuk diketahui maksudnya.

  (2) Takaran jiwa tembang yang telah mengendap secara khusus. Dalam hal ini sering terjadi pemerkosaan terhadap jiwa lagu dari tembang itu sendiri karena kebutuhan dialog yang diungkapkan.

  (3) Surupan yang terlalu rendah dan motif lagu yang monoton kurang memberi suasana terhadap jalur ceritera yang diketengahkan. Hal ini akan terasa pada nafas-nafas kemarahan yang terkadang kurang terjangkau oleh tembang.


  Drama suara yang baik sebenarnya cenderung untuk disanggi secara khusus. Apabila akan menambahkan beberapa lagu tradisi atau bentuk sekar lainnya, alangkah baiknya apabila jiwa lagu itu disesuaikan dengan kata-katanya. Drama suara merupakan cirri khas dari karawitan daerah Sunda (Jawa Barat).
 • LIRIK - LIRIK TEMBANG PASUNDAN
  Bagi Anda yang suka lagu-lagu Sunda-an dan mencari lirik-lirik lagu nya. Silahkan berbagi di sini!!! Ada Doel Sumbang, Darso, Yayan Jatnika, Hetty Koes Endang, Rya Fitra, Detty Kurnia, Oon dan lain lain...

  http://liriktembangsunda.blogspot.com/
 • kang apabisa...kapungkur abdi dipasihan mantra ku rerencangan kumaha supaya awewe bogohen :grin:

  ari percanten sih henteu mung sugan wae gaduh keur tambah-tambah elmu :D

  mun teu lepat mah aya kata-kata "guyu aing guyu semar"
 • sok ieu weh regepkeun....

  ISUN RATU SATUHUNE ALLAH KANG MULYA SAMPURNA
  NUSA NU KAWENGKU TIGANGPULUH TILU BANGAWAN SAWIDAK LIMA
  PASTI PANGANI KANA ALLAH TES RATU SATUHUNE ALLAH

  GINALIKAN GINURAN EMAS GINITESAN MANIK INTEN
  INA MAMANIRA NYALIRA ING SALIRA
  ASIH SABUMI WELAS SAJAGAT TUA ANOM MENAK RAMA
  BALI MAKASAR LAHIR KALAWAN BATIN

  NYI POHACI IMPUN RARANG RARANG, RARANG TES INTEN JUMANTEN
  BALI PARAWAN BENENG MENENG, BENENGANE ACI PUTIH TUNJUNG GURCITA
  NU LUNGGUH DI CITA SRI KATON SRI KADATON
  ASIHAN AING SI JAYANGKATON MUHAMMAD ING ZATULLAH

  CAT GUBRAY CAHAYA SAKABEH, CAT GUBRAY CAHAYA PANGERAN
  YA ISUN CAHAYA SULTAN NURANI, YA ISUN CAHAYA SULTAN JASMANI
  YA ISUN KANGHERANG HURUNG HERANG, BANGBRANG SIANG KARATON IRA PANGERAN
  PANGERAN UJUDULLAH SAKTI NU NGAWARGA BUMI
  SEDA NU NYIEUN PURWA WIWITAN TUTUP TUNGGAL GINARIMA

  SAHADAT PASTI ATI KENTAL, ING MUHAMMAD WEDANA SIRAH RATU
  ING CAHAYA RAMBUT RUMBAI ING CAHAYA
  YA ISUN JUMENENG RATU EMAS TANPA UNA

  tah ieu nu disebat WERAT SAJAGAT, abdi kenging ieu wejangan nuju ameng di Gunung Tampomas Tahun 1997
  mangga dicobi da tos ijazah umum (tanpa laku seperti puasa atau makan sesuatu) dijamin halal yang penting wejangan ieu sing apal weh seolah-olah tos ngadarah daging, karaos dina laku lampah hirup... :top: :top: :top: :top:
 • ti isuk....::ngakak:
  ti berang,,,,,,,,:wait:
  ti sore.............::cool:
  ti peuting.........::sleep:
  ti subuh..............:confused::


  ngajentul ngalanglayung mikiran,,,,teu boga duit????

  ah rek ngalamun deui...:top::top::top::top:
 • teu aya tetembangan nu nganggo "not" nya.....? (damilatilada)

  dibalikpapan milarian teu aya yeuh......

  boga suling sunda nepi ka ruksak teu kapake.......
Masuk atau Mendaftar untuk berkomentar.

Halo, Komandan!

Sepertinya anda baru di sini. Ingin ber-interaksi? Klik satu tombol ini!

Kategori